menu
Word Lid
In het Kapels belang ...

Uiteraard kunnen we een programma van 80 blz niet op één A4-tje samenvatten. Hierna enkele van onze belangrijkste programmapunten :

Wij ijveren voor een veilige gemeente, waar o.a. geïnvesteerd wordt in ANPR camera's op alle belangrijke toegangswegen, en waar elke vorm van overlast kordaat wordt aangepakt door de politie. De aangiftebereidheid bij slachtoffers en getuigen dient gestimuleerd te worden door vb. het beter bekend maken van de elektronische aangifte en het uitbreiden van de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven worden.

Wij zijn voorstander van een gezond financieel beleid en een lage belastingdruk, maar we wensen - in tegenstelling tot het huidige gemeentebestuur - niet te beknibbelen op de dienstverlening aan onze inwoners.

Wij erkennen de sociale functie van buurtwinkels en willen dat de gemeente investeert in een middenstandsvereniging die alle middenstanders van onze gemeente vertegenwoordigt. Er moet werk worden gemaakt van een veilige, kwalitatieve, propere en goed bereikbare winkelomgeving. Leegstand moet worden ondervangen door vb. leegstaande winkelpanden ter beschikking te stellen van startende handelaars.

De inwoners van onze gemeente zouden meer rechtstreekse invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokale beleid. Om die reden wensen wij o.a. dat in het decreet Lokaal Bestuur wordt ingeschreven dat een gemeentelijk referendum beslissend is. Ook wijkvergaderingen - waarbij de inwoners in debat kunnen gaan met het gemeentebestuur - dragen hiertoe bij.

Wij wensen dat het huidige OCMW als een welzijnsdienst wordt geïntegreerd binnen de gemeentediensten i.p.v. ze verder te laten bestaan als twee afgescheiden rechtspersonen.

De vrijblijvende 2%-norm van mensen met een beperking in het gemeentelijk personeelsbestand, dient omgezet te worden in aanwervingsquota, zodat het afgesproken aandeel ook effectief wordt gehaald.

Er dient een webstek ontwikkeld te worden die dienst kan doen als gids voor sociale dienstverlening, toegankelijk via de gemeentelijke webstek. Voor onze senioren (die vaak minder bedreven zijn met moderne communicatiemiddelen) dient dan weer werk te worden gemaakt van een specifiek seniorenloket.

Wie een beroep doet op de solidariteit van de gemeenschap, dient ook bereid te zijn om iets terug te doen voor die gemeenschap in de vorm van een maatschappelijk nuttige tegenprestatie (indien hij/zij daartoe in staat is).

Bij de toekenning van sociale woningen, moet rekening worden gehouden met een goede sociale mix om sociale getto's tegen te gaan. Er moet voorrang gegeven worden aan werkenden die reeds een jarenlange binding hebben met onze gemeente.

Inzake mobiliteit willen wij ervoor zorgen dat niet enkel het gemotoriseerde verkeer, maar ook de zwakke weggebruikers zich op een veilige manier door onze dorpskern kunnen bewegen. Zo zouden o.a. lichtgestuurde oversteekplaatsen aan de ovonde daar zeker toe kunnen bijdragen. Doorgaand vrachtverkeer moet uit de dorpskern geweerd worden. Door het bundelen van goederenstromen in distributiedepots aan de rand van onze gemeente, kunnen lokale handelszaken met kleinere (elektrische) voertuigen beleverd worden op momenten van lage verkeersintensiteit.

Inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen (en dus eigenlijk een grondstof aanbieden), zouden niet nog eens extra moeten betalen voor deze dienstverlening.

We wonen in een Vlaamse gemeente en moeten dat Vlaamse karakter koesteren. Anderstalige reclameaffiches horen hier niet thuis. Handelszaken moeten aangemoedigd worden om te kiezen voor een Nederlandstalige handelsnaam.

Het openbaar domein verdient meer aandacht dan tot op heden : vele voet- en fietspaden zijn ofwel te smal, ofwel slecht onderhouden, ofwel beiden. Bij de heraanleg van rijbanen moet systematisch gekozen worden voor beton, om putvorming en veelvuldig oplapwerk te vermijden.

Bestuurders en jongeren moeten elkaar erkennen als gelijkwaardige partners. Om de positie van jongeren in de besluitvorming te versterken, dienen verschillende organisaties, jongeren en bestuurders hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dit kan o.a. door het creëren van structureel overleg tussen bestuurders en jongeren in een jongerengemeenteraad, maar ook door het integreren van jongereninspraak in het onderwijs.

De gemeente dient werk te maken van een duurzame infrastructuur en financiering, o.a. in plaatsen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten (skatepark, jeugdhuis, ...) en een digitaal podium voor jongerenparticipatie.

Er dient werk gemaakt te worden van een gemeentelijke boomgaard en een kaart met andere (publieke en semipublieke) plukplekken in onze gemeente, waar je als inwoner fruit mag plukken. Op deze manier gaat lekker fruit niet langer verloren en wordt lokaal fruit toegankelijker gemaakt voor onze inwoners. Naast een aangename plek om te vertoeven, zorgen fruitbomen ook voor minder voedselkilometers, een extra bonus voor het klimaat.

Aangepast 12/05/2022

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF